Read More
Chirunning, Fashion, Review, Running

Chi Running คืออะไร?

Chi Running คืออะไรนร้า?????? https://www.youtube.com/watch?v=Dcv6REWm1xg Chirunning เป็นการวิ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่เอาหลักความคิดจาก Tai Chi หรือที่เราเรียกว่า "ไทเก๊ก" หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายนั่นคือ การวิ่งแบบไทเก๊ก / ไทเก๊กของการวิ่ง (แล้วแต่การเรียกของแต่ละคนเลย) โลโก้ของ ChiRunningเกริ่นจบแล้ววันนี้ก็มารู้จักกับ ChiRunning กันนะครับ ChiRunning นี่เป็นเทคนิคการวิ่งที่พัฒนาขึ้นในปี 1999...

Read more